หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ความเป็นมาของบ้านโคกสิเหรง
17 กันยายน 2566 | 5,076

ประวัติความเป็นมาของบ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 1 ของตำบลทุ่งพอ เดิมที่เล่ากันว่ามีคนแก่คนหนึ่ง ได้เดินทางมาจากปัตตานีและได้พักที่หมู่บ้านแห่งนี้หนึ่งคืนซึ่งเป็นภูเขามีต้นสิเหรงมาก

จากนั้นเขาได้เดินทางต่อและตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าโคกสิเหรงชาวบ้านจึงพากันเรียกตามชายผู้นั้นเป็นต้นมา อาณาเขตตทิศเหนือบ้านทรายขาวหมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย ทิศใต้จดบ้านทุ่งพอหมู่ที่ 3 ตะวันออกจดบ้านเมาะลาแต หมู่ที่ 6 ทิศตะวันตกจดลองควนหมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ในปี พ.ศ.2535-2540 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ ได้รับการแต่งตั้งและยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินงานในระยะแรกมีเป้าหมายการพัฒนาในการนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางที่ส่วนกลางมีเป้าหมายในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มาสู่ท้องถิ่น นับเป็นยุคของการเริ่มต้นของการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

หรืออาจเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านที่ความพยายามในการนำเอาแนวคิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโดยมีการออกกฎหมายรองรับการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถกำหนดข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อกำหนดเปาหมายของการพัฒนาท้องถิ่นโดยท้องถิ่น ในระยะนี้เป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก เช่น การก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา ในช่วงนี้จึงได้มีการก่อสร้างถนนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงของการเกษตร การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การคมนาคม เส้นทางถนนจึงได้เกิดขึ้นมากมายหลายเส้นทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง