หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
ความเป็นมาของการจัดการศึกษาวิชาช่างกลในประเทศไทย (วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ - สงขลา , มทร.ศรีวิชัย)
6 พฤศจิกายน 2565 | 4,592

ย้อนไปในปีพ.ศ. 2495 รัฐบาลไทยโดย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ทำความตกลงกับ องค์การส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของสหรัฐอเมริกา (Mutual Security Agency; M.S.A.) ส่งเสริมการอาชีวศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นว่าควรจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพระนครสักแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมวิชาชีพอย่างกว้างขวางและ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น จึงจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพขึ้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) รัฐบาลฯ ได้เห็นประโยชน์ของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

จึงได้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในส่วนภูมิภาคที่ วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ - สงขลา (พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (พ.ศ. 2499 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ- เชียงใหม่ (พ.ศ. 2500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่) วิทยาลัยเทคนิคที่ธนบุรี (พ.ศ. 2503 ปัจจุบันเป็น มจธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ตั้งแต่ปี 2496 มีการขยายการเรียนวิชาช่างกลไปตามต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะไปขยายสาขาในโรงเรียนการช่าง (ช่างไม้หรือช่างก่อสร้าง) ประจำจังหวัด เช่นเปิดแผนกช่างโลหะ ที่ โรงเรียนช่างไม้ฉะเชิงเทรา ในปีนี้

พ.ศ. 2500 เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนไปยังรัฐบาลให้ขยายการรับนักเรียนของโรงเรียนช่างกลปทุมวันให้เพียงพอกับความต้องการของผู้อยากเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานที่เครื่องมือฝึกและความต้องการคุณภาพของอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน จึงรับงานจากรัฐบาลไปเปิดโรงเรียนช่างกลเพิ่มอีก 3 แห่งคือ 2500 เปิดเป็นโรงเรียนช่างกลลพบุรี (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

ในปีนี้ ด้วยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายขยายโรงเรียนช่างกลไปตามภูมิภาค ท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน ครูใหญ่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน เล็งเห็นว่าจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนครู จึงเปิดหลักสูตรฝึกหัดครูประถมช่างกล รับผู้ที่จบอาชีวศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนการช่างต่าง ๆ มาเรียน 3 ปี ได้วุฒิอาชีวะชั้นสูงแผนกฝึกหัดครู เริ่มรับรุ่นแรกปีนี้ (พ.ศ. 2500) จำนวน 36 คน และรับนักเรียนฝึกหัดครูประถมช่างกลรุ่นสุดท้าย ปี 2503 เพราะไม่มีการสานต่อหลังจากที่อาจารย์สิทธิผล ย้ายเข้ากระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันทั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ และวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เทเวศร์ ได้เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรนี้เช่นกัน มีนักเรียนฝึกหัดครูประถมช่างกลทั้งหมด 159 คน

2501 เปิดโรงเรียนช่างกลนนทบุรี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี) และโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

โดยโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ช่างกลลพบุรี ช่างกลพระนครเหนือ และช่างกล นนทบุรี ในตอนแรกมีอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน เป็นครูใหญ่ทั้ง 4 โรงเรียน ท่านจึงได้สอนอบรมให้นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนรักและช่วยเหลือกันดังพี่น้อง ซึ่งเหล่าลูกศิษย์ก็รักและเคารพท่านดังคุณพ่ออีกท่านหนึ่ง โดยเรียกตัวเองว่าลูกป๋าสิทธิ์ ดังนั้นจึงเกิดความรักใคร่สมัครสมานกันของนักเรียนโรงเรียนช่างกลทั้ง 4 แห่งข้างต้น จนได้สมญานามว่า 4 เฟืองทอง หรือที่มาของตำนาน 4 เฟืองทองไทย

ปี พ.ศ. 2501 - 2504 ซีโต้ (SEATO) ให้เงินทุนสนับสนุนรัฐบาลไทยในการขยายโรงเรียนช่างกลออกสู่ภูมิภาค เพื่อให้การขยายได้เร็วจึงไปพัฒนาโรงเรียนช่างไม้ ให้เป็นโรงเรียนเทคนิค โดยเปิดแผนกด้านช่างกลเพิ่ม ทำได้ 20 กว่าแห่ง

พ.ศ. 2502 เปิดโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ได้เริ่มเปิดการสอน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมัน

พ.ศ. 2503 เปิดวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2514 ย้ายมาอยู่ที่อำเภอลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

พ.ศ. 2504 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เทเวศร์ (เดิมคือโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ) เปิดสอนเพิ่มหลักสูตรครูอาชีวะด้านช่างกล

และปีนี้ กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง โดยเปลี่ยนโรงเรียนช่างไม้วัดสระเกศเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว โดยเน้นประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม และการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือ

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ ปี 2500 ต้น ๆ

วิทยาลัยเทคนิคที่ธนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ – สงขลา

วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา

วิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ- เชียงใหม่

โรงเรียนช่างกลลพบุรี ปี ๒๕๐๑ ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ช่างกลนนทบุรี ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

ช่างกลพระนครเหนือ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร พระนครเหนือ

โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เทเวศร์ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เทเวศร์

 

ขอบคุณภาพข้อมูล : ประเสริฐ แซ่อึ๊ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง