หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
กาลเวลาผันแปร จากหมู่บ้านสวนกาแฟ สู่ "โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา"
14 พฤศจิกายน 2564 | 4,167

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา โรงเรียนประจำแห่งอำเภอแห่งนี้ ที่หลาย ๆ คนต้องรูู้จักหรือแม้กระทั่งเคยเป็นศิษย์เก่า วันนี้เราจะพาย้อนกาลเวลาไปทำความร้จักและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้กัน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลักกิโลเมตรที่ 24 เส้นทางหลวงหมายเลข 4085 (เทพา-ยะหา) อยู่ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร   เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3-4

ต้องเกริ่นก่อนว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ดิน เดิมซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อยในเนื้อที่ ประมาณ 150 ไร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนตามหนังสือจังหวัด  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2515 ที่ดินส่วนนี้เดิมทางราชการได้จัดสรรให้ประชาชนในท้องที่หรือที่อพยพมาจากถิ่นอื่นเข้าทดลองปลูกกาแฟ และถือโอกาสจัดเป็นที่พักอาศัยไปด้วย จึงทำให้เกิดสภาพหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย เรียกว่า "หมู่บ้านสวนกาแฟ" ต่อมาการทำสวนกาแฟ ขาดความนิยม ประชาชนจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น หน่วยงานต่างๆ จึงขอใช้พื้นที่เหล่านี้ นั่นหมายถึงโรงเรียนก็มีสภาพขอใช้พื้นที่แห่งนี้ด้วย อาณาเขต 150 ไร่ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันตก จัดเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ส่วนทิศตะวันตกทางหลวงแผ่นดินสาย 4085

ในต้นปีการศึกษา 2514 ประชาชน ในท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ประกอบกับมีความต้องการที่จะให้อำเภอมีโรงเรียนประจำอำเภอเพื่อจะได้ส่งบุตรหลานได้ศึกษาต่อระดับสูงขึ้นจึงพร้อมใจเสนอโครงการผ่านอำเภอ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากท่านนายอำเภอ(นายอำนวย สัตยายน) และศึกษาธิการอำเภอ(นายสุกิจ กิตยวัฒน์) ในขณะนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีเสนอเรื่องราวขอจัดตั้งพร้อมทั้งติดตามผล ประสานงาน จนประสบความสำเร็จ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2514 เริ่มจากนักเรียน 53 คน ครู 3 คน

ในระยะแรกเปิดเรียนได้รับ อนุเคราะห์จากโรงเรียนสะบ้าย้อย (ป.ปลาย) ให้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวโดยมีนาย สุกิจ กิตยวัฒน์ ศึกษาธิการอำเภอ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ครูฝ่ายประถมศึกษา สังกัดหมวดการศึกษา อำเภอสะบ้าย้อย  มาช่วยทำการสอน

ปีการศึกษา 2515 กรม สามัญศึกษาได้ส่งนายจรงค์ สำเภา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้จัดสรรอัตรากำลังครูพร้อมทั้งงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน ๒๑๖ก จัดสร้างในเนื้อที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนได้ ร่วมบริจาควัสดุและแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแฝดขนาด 4 ห้องเรียนให้ 1 หลัง ในพื้นที่โรงเรียนแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2516 เปิดใช้การในวันที่ 11 ตุลาคม 2516 ดังนั้นโรงเรียนจึงถือว่าวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเปิดสถาบันแห่งนี้ได้จัดให้มีการทำบุญโรงเรียนเป็นประเพณี ต่อมา

ในปีการศึกษา 2525 ประชาชนเป็นผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการที่จะให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น กรมสามัญศึกษาจึงอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ในปีการศึกษา 2526 จำนวน 2 ห้องเรียน แบบสหศึกษา ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 546 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน รวม 636 คน ครู-อาจารย์ 40 คน ได้อนุมัติโรงเรียนตำแหน่งผู้บริหารให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

5 กุมภาพันธ์ 2534 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ณ ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาประมาณ 20 กิโลเมตร และในวันที่ 5 สิงหาคม 2534 นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นมาเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการและในปีการ ศึกษา2536 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ชื่อ "โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา"

ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา เข้าโครงการ "SchoolNet" ชื่อเว็ปไซด์ www.thai.net/saba

ในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้นโดยมีนายพินิจ แก้วเกาะสะบ้า ดำรงตำแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่า และจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง- ครู โดยมีนางกนิษฐา ศรีศักดา ดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครอง-ครูและ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดแรก จำนวน 15 คน โดยมีนายธำรง พรหมรัตน์ เป็นประธาน

26 มีนาคม 2544 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร "โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์กับชุมชนดีเด่นของจังหวัด สงขลา" (โครงการตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

จากปี 2544 –2557 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน ICT ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี จนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่โครงการ "1อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน" และนับเป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับชาวสะบ้าย้อยเป็นอย่างยิ่งที่มีโรงเรียนที่ดีให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนและมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนชื่อดังอื่นๆ ทั่วประเทศ

19  มิถุนายน  2557 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาได้เดินทางไปเยี่ยมชม  SMK PENDANG KEDAH, MALAYSIA     ของประเทศมาเลเซีย  เพื่อลงนาม  MOC  เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ในปี 2558  และต่อมาในวันที่ 12 กันยายน  2557   โรงเรียน  SMK PENDANG KEDAH, MALAYSIA     ก็ได้ส่งตัวแทนคณะครู หัวหน้าการศึกษามาเยี่ยมชมโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

18  สิงหาคม 2558  โรงเรียนมีโอกาสต้อนรับ ท่านสุรยุทธ์  จุฬานนท์    องค์มนตรีที่ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ และเยี่ยมครอบครัวผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ณ โรงยิม ของโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัล“โรงเรียนคุณธรรมดีเด่น”  เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ประกอบคุณงามความดีตลอดไป

โดยเราจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยามีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่หมู่บ้านสวนกาแฟ และไปเปิดสาขาที่ ถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา" ทั้งนี้ในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่รองรับนักเรียนในอำเภอสะบ้าย้อยเข้ามาศึกษาในทุก ๆ ปี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง