หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
"Memory PSU" ย้อนเวลาม.อ. ในอดีต
3 มกราคม 2564 | 977

ความทรวงจำในวัยเรียน ถือได้ว่าเป็นความทรงจำที่สวยงามที่สุดเป็นความทรงจำของห้วงเวลาเพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ที่เราถึงขั้นสนิทมนมเรียกท่านว่าพ่อแม่ วันนี้ต้อนรับปีใหม่ของปี 2564 หาดใหญ่โฟกัส ขอพาทุกท่านไปเก็บห้วงเวลาแห่งความทรงจำในแรกเริ่มการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ลืม จำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ต้องแวะมาอ่านเรื่องราวในวันนี้กันจ้า

ย้อนไปในปี พ.ศ 2504 รัฐบาลที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นว่าการจะพัฒนาภาคใต้ให้เจริญรวดเร็วนั้น จําเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาทางด้านการศึกษา ซึ่งพิจารณาเห็นว่า เยาวชนในภาคใต้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ต้องไปศึกษาที่กรุงเทพฯ หรือไม่ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่มาเลเซีย ปีนังหรือสิงคโปร ซึ่งเป็นการสูญเสียเงินตราของประเทศ นอกจากนี้เนื่องจากในขณะนั้นสถานการณ์ในสี่จังหวัดภาคใต้ กําลังอยู่ในขั้นรุนแรงมาก อิทธิพลของโจรก่อการร้ายและขบวนการแยกดินแดนของกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อเป็นการผอ่น คลายสถานการณ์ รัฐบาลจึงดําริที่จะจัดสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้นในภาคใต้ 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยผ่านทางรัฐมนตรีมหาดไทย ให้เป็นผู้จัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ โดยในขั้นแรกจะจัดเพียงขั้นวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายใหเป็นมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดตั้งได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่จะจัดสร้างที่บริเวณทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยจะดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2506 ด้วยงบประมาณเพียง 5 แสนบาทในระยะเริ่มแรก แต่โครงการดังกล่าวก็ต้องชงัก เพราะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

วันที่ 4 เม.ย. 2504 เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เป็นจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลใหม่จึงแต่งตั้งให้พันเอก ถนัด คอมันตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เป็นประธานกรรมการจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้

ในปี 2508 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่นี้ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ต่อไป จนกระทั่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักการใหญ่ 2 ข้อ คือ
1. ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นก่อน ต่อไปจะจัดตั้งคณะครุศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ที่ ตำบลเขาตูม จังหวัดยะลา และคณะแพทยศาสตร์ ที่ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จะมีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2. ในปี 2509 จะอนุมัติงบประมาณอีก30 ล้านบาท        

วันที่ 9 ธ.ค. 2508 กรมโยธาเทศบาลในฐานะผู้รับผิดชอบในด้านการออกเบบอาคารต่าง ๆ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสํารวจคุณสมบัติของดิน ณ บริเวณที่จะก่อสร้าง มี.ค. 2509  เริ่มงานก่อสร้างที่ตําบลรูสะมิแล พ.ย. 2509  บุคคลสําคัญยิ่งสําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้เข้าร่วมงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ท่านผู้นี้คือศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

วันที่ 15 ก.พ. 2510  ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดําเนินการก่อตั้ง  มี.ค. 2510 จัดตั้งสํานักงานชั่วคราวที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่แห่งนี้เวลาต่อมาชาวม.อ. ในรุ่นเก่า ๆ จะเรียกว่า “วิทยาเขตหน้าอํานวยศิลป” เพราะอยู่ตรงข้ามโรงเรียน อํานวยศิลป์พระนครและโรงเรียนดังกล่าวดังจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามคําว่า “ชั่วคราว” ก็ใช้ เวลานานถึง 5 ปี เพราะในเดือนเมษายน 2515 ชาว ม.อ.ได้โอนย้ายไปยังหาดใหญ่

เม.ย.2510สภาการศึกษาแห่งชาติประกาศรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคใต้ รุ่นแรกจำนวน 50 คน โดยที่ขณะนั้นมหาวิทยาลัยไม่มีอาจารย์ แม้แต่คนเดียว ดังนั้นในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนก็ใช่อาจารยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับสถานที่เรียนในขณะนั้นได้อาศัยสํานักงานชั่วคราวเป็นที่เรียน และใช้โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นห้องปฏิบัติการ จากนักศึกษารุนแรก 50 คน ปรากฎว่าจบเป็นบัณฑิตรุ่นแรกได้เพียง 13 คน

โดยทั้ง 13 คนนี้ยังเรียนที่สํานักงานชั่วคราวตลอดจนจบการศึกษา ในการนี้พันเอก ถนัด คอมันตร์ ได้รับตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก โดยมี ดร. สตางค์ มงคลสุข รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2510  จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสอนวิชาพื้นฐานให้นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ (สมัยนั้นใช้คําว่านิสิตจนกระทั่งถึงปี 2516 จึงเปลี่ยนเป็นนักศึกษาด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบแน่ชัด) 

มิ.ย.2510 ดร. สตางค์ มงคลสุข  ดร. ประดิษฐ เชยจิตร ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ดร. นาท ตัณหวิรุฬห์ อาจารย์เย็นใจ เลาหวณิชย์ และนายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์ ได้เดินทางมาตรวจที่ตั้งของมหาวิทยาลัยภาคใต้ ที่ตําบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนั้นได้ เริ่มดําเนินการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2509โดยคณะสํารวจพิจารณาเห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่เหมาะสมทจะตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ชายเลนริมทะเลและชั้นเลนหนาประมาณ 8 เมตร

ในปี 2520  มหาวิทยาลัยได้ตั้งชื่อหอสมุดกลางวิทยาเขตหาดใหญ่ว่า “หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร” เพื่อเป็นการระลึกความดีของท่าน 12 มี.ค. 2511 คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็น ศูนย์รวมในด้านจิตใจของประชาชนชาวไทยจึงได้ขอพระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Prince of Songkla University) และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85ตอน 24 โดยเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ดังนั้นเราจึงถือว่าวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มิ.ย. 2511 รับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก 30 คน โดยในระยะแรกได้ฝากเรียนที่สํานักงานชั่วคราวเช่นเดียวกัน ต่อมาได้ยายไปศูนย์รูสะมิแล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 นับเป็นการเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์ที่ปัตตานี  และด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันที่  9 พฤศจิกายน ของทุกปีจะมีงาน “วันรูสะมิแล” 27 มี.ค. 2512 ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เป็นอธิการบดีท่านที่ 2 ท่านดํารงตําแหน่งนี้ จนถึงวันที่  กรกฎาคม 2514 (ดำรงตำแหน่งอธิการ 2 สมัย)

มิ.ย. 2512 รับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นแรก 54 คน 5 ก.ค. 2514 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีที่ 2, 3, 4 จำนวน 200 คน ย้ายมาประจําที่ศูนย์อรรถกระวีสุนทร  6 ก.ค. 2514 ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ถึงแก่กรรม ซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากของมหาวิทยาลัย แม้ว่าขณะนั้นเรายังไม่มีอะไรมากที่จะสูญเสีย เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่และยังไม่มีใครรู้จัก แต่เราได้สูญเสียอนาคตที่ทุกคนฝากความหวังไว้กับท่าน อย่างไรก็ตามการในการที่ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ถึงแก่กรรมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ลงข่าวนี้อยู่หลายวัน ทําให้สังคมเริ่มรู้จักคําว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากขึ้น

มี.ค 2515 ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คําทอง เป็นอธิการบดีคนที่ 3 ใน ปี พ.ศ. 2515 นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ย้ายมาอยู่ที่หาดใหญ่ ในขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์มีเพียงตึกเคมีเพียงครึ่งหลัง ที่สร้างเสร็จแล้วอีกครึ่งหนึ่งกําลังกอสร้าง ตึกพักทองกําลังก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ส่วนอาคารอื่น ๆ ที่ศูนย์หาดใหญ่นี้ ในขณะนั้นก็มีตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอพักนิสิตชาย 2 ปีก หอหญิงปีกเดียว โรงอาหาร (คาเฟต) และบ้านพักอาจารย์อีกไม่กี่หลัง นอกจากนี้ก็มีอางเก็บน้ําซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ (ซึ่งชาวบ้านทั่ว ๆ ไปจะเรียกมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยอ่างนํา” เพราะเราสร้างอ่างเก็บน้ําเสร็จก่อนอย่างอื่น) ต่อมาเมื่อตราของมหาวิทยาลัยปรากฎต่อสายตาชาวบ้านมากขึ้นก็จะมีคําถามว่า “ม.อ.” ย่อมาจากอะไรซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าคงเป็นเสียงร้องของวัว เพราะตอนนั้นชาวบานนวัวมาเลี้ยงกันในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก แต่ในความจริงแล้วคำว่า “ม.อ.” เป็นอักษรย่อของพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิคลอดุลยเดช

15 พ.ย. 2515 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงมติเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มิ.ย. 2516 เปิดรับนิสิตแพทย์รุนแรกจำนวน36 คน โดยวิธีการคัดเลือกจากนิสิตวิทยาศาสตร์ปีที่ 1 จํานวน 80 คน และในปีเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตพยาบาลอนุปริญญารุ่นแรก โดยการฝากเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลสงขลา ต่อมานิสิตรุ่นนี้ได้รับการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสุขศึกษา

ก.ค. 2516 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สวัสดิ์ สกุลไทย เป็นอธิการบดีคนที่ 4 ท่านได้นําคําว่า “วิทยาเขต” แทนคําว่า “Campus” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

23 เม.ย. 2516 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2518 จํานวน 75  และในวันที่ 23 เมษายน 2517 คณะวิทยาการจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอีกคณะหนึ่งและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนมิถุนายน 2519 จํานวน คน ในปีเดียวกันนี้ได้เปิดโรงเรียนพยาบาลฐานะเทียบเท่าภาควิชาหนึ่งในคณะแพทย์ศาสตร์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ บุณยานันต์ เป็นผู้ริเริ่มดําเนินการจัดตั้งขึ้น และยกเลิกหลักสูตรอนุปริญญา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาล และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ปี พ.ศ. 2518 ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลลวณิชย์ เป็นอธิการบดีคนที่ 5 โดยที่ท่านได้เป็นอธิการบดีอีกสมัยหนึ่งจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2522

ปี พ.ศ. 2519คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งขึ้นและในปีการศึกษา 2520 และได้รับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก จํานวน 60 คนปี พ.ศ. 2520  จัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ตและจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 18 ก.ค. 2523  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร หงศ์ลดารมภ์ เป็นอธิการบดีคนที่ 6

มิ.ย. 2522 คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก จํานวน 19 คน ปี พ.ศ. 2523  ยกฐานะโรงเรียนพยาบาลเป็นคณะพยาบาลศาสตร์  และเปิดคณะบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับนักศึกษารุนแรกสาขาเคมีศึกษา จํานวน 10 คน โดยมี รศ. ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา คณบดีคนแรก ปี พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์รุ่นแรก จํานวน 17 คน

ขอบคุณภาพข้อมูล : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง