หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ประวัติค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ (มณฑลทหารบกที่42)
21 มิถุนายน 2563 | 10,802

ก่อนอื่นขอกล่าวให้ทราบถึงความเป็นมาของชื่อตำบลคอหงส์ หรือเขาคอหงส์ อันเป็นที่ตั้งหน่วยทหารเสียก่อน สาเหตุที่ตำบลนี้ถูกขนานชื่อว่า คอหงส์ นั้น ประวัติเดิมหาที่มาไม่แน่นอน บางเสียงกล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณร้อยปีเศษมาแล้วมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า พระหนอน ซึ่งประจำ ณ วัดศาลาหัวยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ไปก่อเจดีย์องค์หนึ่งและมีรูปหงส์ล้อมทั้งสี่ทิศไว้บนเขาคอหงส์ปัจจุบันนี้ ต่อมาชาวบ้านจึงขนานชื่อที่นี้ว่า “เจดีย์เขากอหงส์” จึงถูกตัดออกเรียกสั้นๆว่า “กอหงส์”แต่สำเนียงพื้นเมืองเรียกคำว่า “ก่อหงส์” เป็น “คอหงส์”ตลอดมาจนปัจจุบันนี้ ซึ่งขณะนี้เจดีย์และรูปหงส์บนเขาคอหงส์ได้สลักหักพังไปตามสภาพคงเหลือแต่ซากวัตถุก่อสร้างพอที่จะเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ตำบลคอหงส์แห่งนี้จึงถูกขนานชื่อโดยปริยายว่า “ตำบลคอหงส์” อันสืบเนื่อมาจากประวัติเขาคอหงส์นั่นเอง

พื้นที่ที่ตั้งหน่วยทหารค่ายคอหงส์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 จนถึง พ.ศ. 2482 เมื่อทางราชการกระทรวงกลาโหมมีความจำเป็นที่จะต้องขยายกิจการทหารไปทางภาคใต้เป็นการด่วน กระทรวงกลาโหมจึงได้ทำการตกลงกับกระทรวงมหาดไทยขอรับมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในบริเวณโรงเรียนตำรวจหาดใหญ่

เพื่อใช้ในราชการกองทัพบก โดยกองทัพบกได้คิดราคาค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคาทุนให้แก่กรมตำรวจ เป็นเงิน 100,487.11 บาท (หนี่งแสนสี่ร้อยแปดสิบเจ้ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งกองทัพบกได้รับมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมตำรวจเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 นี่งแสนสี่ร้อยแปดสิบเจ้ดบาทสิบเอ็ดสตางค์ ซึ่งกองทัพบกได้รับมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมตำรวจเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2482

ต่อมาใน 19 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงได้เสด็จเข้ามาเยี่ยมค่ายทหารนี้ และในการพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บรรดาทหารและครอบครัว มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ ค่ายเสนาณรงค์ จงมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปชั่วกาลนาน” ดังนั้นนามของค่ายซึ่งกรมทหารราบที่ 5 ได้ของขนานนามไว้จึงน่าจะเป็นการเรียนกันได้ว่า “ค่ายเสนาณรงค์” ตามพระราชดำรัสขององค์พระประมุขได้ตลอดไป

ค่ายเสนาณรงค์ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2482 มีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และบริเวณหน้าค่ายมีศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีทั้งข้าราชการทหาร ครอบครัว ตลอดจนประธานให้ความเคารพนับถือกันมาก โดยมีตำนานเล่าขาน ถึง พ่อขุนพลายดำ ซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองทหาร ซึ่งปกครองอาณาบริเวณแถบภูเขาคอหงส์ เป็นที่เคารพนับถือของราษฎรทั่วไป จนเป็นตำนานเล่าขาน แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าทวดต้นไทร เพราะมีต้นไทรใหญ่ปกคลุม ผู้มีความทุกข์ร้อนหากได้ไปบนบานกับเจ้าพ่อคอหงส์ แล้วจะประสบความสำเร็จตามที่ขอเสมอ

ขอบคุณภาพข้มูล : มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง