หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
กว่าจะมาเป็น สถาบันราชภัฏสงขลา
22 มีนาคม 2563 | 711

ประวัติสถาบันราชภัฏสงขลา เป็นสถานศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2462 ด้วยเหตุที่ขณะนั้นการศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช (อยู่ที่ สงขลา) และธรรมการจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้นรับนักเรียนจบชั้นประถมบริบูรณ์ (ป.3) เข้าเรียนตามหลักสูตร ป.4 ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครูเป็นพิเศษ ผู้เรียนสำเร็จเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล

 

ปี พ.ศ. 2464 ทางการได้ประกาศใช้ พรบ. ประถมศึกษาธรรมการมณฑลจึงได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นโดยเฉพาะ ณ ตำบลท่าชะมวง อำเภอกำแพงเพชร (ปัจจุบัน อ. รัตภูมิ) ในปี พ.ศ. 2468 รับนักเรียนจบ ม.3 หรือครูที่ทางอำเภอหรือจังหวัดส่งมาเรียน 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)

ใน ปี พ.ศ. 2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยตั้งที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอกำแพงเพชร (ปัจจุบันคืออำเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ส่งมาเรียน กำหนด 2 ปี สำเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล(ป.)

พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้สอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา รับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าเรียน 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลา ย้ายมาอยุ่ที่หมู่ที่ 4 ตำบล เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2499 และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2504 ขยายชั้นเรียนในระดับ ป.กศ. สูง และรวมกิจการโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลาเข้ามาไว้ด้วยกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2510

พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตาม พรบ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยรับนักเรียน ป.กศ. สูง หรือ พ.ม. เข้ามาเรียนอีก 2 ปี ได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอน อคป. ในระดับ ป.กศ.สูง และปริญญาตรี และต่อมาได้ขยายกิจการอบรมครูไปเปิดสอนที่จังหวัดพัทลุงและสตูล ในปี พ.ศ. 2529 เปิดสอน กศ.บป. ใน ระดับอนุปริญญาและปริญญา ทั้งในสาขาครุศาสตร์และวิชาการอื่น

ปี พ.ศ. 2524 เริ่มโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับวิทยาลัยครูภาคใต้ ซึ่งเรียกว่า “วิทยาลัยชุมชนสงขลา” เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปี พ.ศ. 2527 เริ่มตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสงขลา และเปิดดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2528 เปิดสอนทั้งระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระ ราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

 

ปี พ.ศ. 2538 ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการหลากหลายตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของขอบข่ายไปสู่ความเจริญเติบโต ในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดทำการสอนในสาขาวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ ปัจจุบันสถาบันราชภัฏสงขลาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร์ ตามความต้องการของท้องถิ่น มี ผศ. นิรัตน์ จรจิตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ขอบคุณภาพข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา