หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศ! ขยายเวลาเคอร์ฟิว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (วันที่15-30 กันยายน64) เวลา 21.00-04.00 น.
15 กันยายน 2564 | 4,873
สงขลา |  ประกาศ! ขยายเวลาเคอร์ฟิว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (วันที่15-30 กันยายน64) เวลา 21.00-04.00 น.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 95/2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการห้ามบุคคลออกจากบ้าน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการ  มาตรการตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2014 (COVID-19) ที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนสามารถควบคุมและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีขึ้น  จำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมโรคต่อไปโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22(2) (3) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2121  2558 (ฉบับที่ 3) หรือ 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งที่ 53/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

ดังนั้นระยะเวลา ได้ขยายเวลาดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกจากเคหสถาน ดังนี้

1.ห้ามออกจากเคหสถาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับการยกเว้น  21.00 น.  ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป”  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรานี้ ต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

2.บุคคลเหล่านี้ให้ได้รับการยกเว้นห้ามออกจากเคหะสถานในช่วงเวลาดังกล่าว สาธารณสุข กล่าวคือ ผู้ป่วยหรือบุคคลที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์  พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข  สิ่งพิมพ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

3.การขนส่งหรือขนส่งบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน สายการบิน และบุคคลที่เดินทางมาจากหรือไปยังสนามบินหรือสถานีขนส่ง สายการบิน และบุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่แยกต่างหากตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์พักคอยโรคติดต่อ  ส่งบุคคลหรือระบบกักกันแยกเพื่อรองรับการปฐมพยาบาลผู้ติดเชื้อ ผู้โดยสาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว 

4.ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้บ้านหรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งและอาหาร บริการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ ผู้จัดงาน  การรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้ให้บริการ การซ่อมแซมและปรับปรุงเครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม เจ้าหน้าที่กู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย ประชาชนที่จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีความจำเป็น ติดต่อราชการ  เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

5.พนักงานเป็นกะยามหรือในเวลาที่ภาครัฐและเอกชนกำหนด งานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา หรืองานที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้  งานเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หรือดูแลสัตว์ 

6.ในกรณีจำเป็นอื่นที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ บุคคลซึ่งมีความจำเป็นตามแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว  และเอกสารอื่น ๆ ที่รับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นนายอำเภอ นายสถานีตำรวจ

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  หรือพลเรือนที่อยู่ในขั้นตอนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 4. ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของราษฎรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดหรือละเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศของตน  ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยโดยไม่จำเป็นสำหรับการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การให้วัคซีน หรือ  ที่จำเป็น  เพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้  แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  อำนาจรวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการละเมิดกฎหมายในช่วงมืด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.  2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
น้ำหอมสวนีย์
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง