หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 62/2564 “ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน” ระหว่าง 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
12 กรกฎาคม 2564 | 4,624
สงขลา | คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 62/2564 “ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน” ระหว่าง 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วันนี้(12/7/64) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 62/2564 “ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน” ระหว่าง 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 12 ถึง 31 กรกฎาคม  ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และใน 4 พื้นที่  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศได้รายงานกรณีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการรายใหม่  แต่สามารถแพร่เชื้อได้ในอัตราที่สูงมาก 

นอกจากนี้เชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายชนิดและสามารถแพร่กระจายได้ง่าย  ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการและการบังคับใช้  นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกระเบียบดังกล่าว  ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มการบังคับใช้มาตรการควบคุมบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมถึงการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์  ในจังหวัดที่ตรวจพบการระบาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหยุดและหยุดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนต่อไปตามข้อกำหนดดังกล่าว  มาตรา 22 (1) (7) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.  2554 (2554) ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.  2558 (ฉบับที่ 3) มาตรา 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งที่ 42/2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงยกเลิก ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  สงขลาขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมีคำสั่งแทนดังต่อไปนี้ 1. ห้ามออกจากเคหสถาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับการยกเว้น  “ห้ามบุคคลในพื้นที่จังหวัดสงขลาออกจากที่พักระหว่างเวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันถัดไป”  ผู้ใดฝ่าฝืนบทความนี้มีความผิดและต้องรับโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548

2. บุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นจากการห้ามไม่ให้ออกจากเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว

(1) สาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือบุคคลที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วย  บุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข 

(2) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ การขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร  การเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ หีบห่อ สิ่งตีพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

(3) การขนส่งหรือขนส่งบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งมวลชน สายการบิน และบุคคลที่เดินทางมาจากหรือไปยังสนามบินหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่ง และพลเมืองที่เดินทาง  ไปยังสถานที่แยกต่างหากตามกฎหมายโรคติดต่อ ศูนย์รอเนรเทศ หรือระบบกักกันเพื่อรองรับผู้ป่วยชั้นหนึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว 

(4) การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกด้านผลประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน;  หรือผู้เสียหาย ผู้ให้บริการขนส่งและอาหาร บริการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา สาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ การรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย บริการซ่อมแซมและปรับปรุงเครือข่ายและอุปกรณ์  ด้านโทรคมนาคม การบริการกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ให้บริการประกันภัยตลาดทุนที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือต้องติดต่อกับทางราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 

(5)อาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ที่ทำงานเป็นกะหรือเป็นกะของ รปภ. หรือในเวลาที่รัฐบาลและเอกชนกำหนดตามปกติ งานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง หรืองานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น  ได้รับอนุญาตให้ทำงานเพื่อให้ได้งานรักษาความปลอดภัยในการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ หรือการดูแลสัตว์ 

ในกรณีจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายบุคคลจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แก่บุคคลซึ่งมีความจำเป็นตาม  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า  ,บริการ,การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆให้กับพนักงาน.  และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  บุคคลซึ่งมีความจำเป็นตาม (ข) ต้องแสดงเหตุผลที่จำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น นายอำเภอ ผู้บังคับการสถานีตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ  หน้าที่ตามกฎหมายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดในข้อ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมรับเบาะแสฉุกเฉิน และช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานในการละเมิดกฎหมายด้วย

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.  2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2558 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 กรกฎาคม 2564  

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง