หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ปิดโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถานศึกษา ส่วนราชการและเอกชน Work Form Home
1 พฤษภาคม 2564 | 7,614
สงขลา | ประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ปิดโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถานศึกษา ส่วนราชการและเอกชน Work Form Home
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 24/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลาลงวันที่ 17 เมษายน2564 เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เพิ่มมาตรการดำเนินการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที จึงออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

1.ให้ปิด ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ในสถานที่ดังต่อไปนี้ อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร์โรคเว้นแต่การใช้สถานที่เพื่อการดังต่อไปนี้

1.1 เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ อุปการะแก่บุคคล 

1.2 เป็นการเรียน การสอน หรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.3 เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ เป็นระยะเวลาอย่าง 14 วัน ซึ่งอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวัน เวลาทำงาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง