หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | ม.อ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และหอพักต่ออีก 1 ปี จากผลกระทบ COVID-19
3 เมษายน 2564 | 5,230
หาดใหญ่ | ม.อ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และหอพักต่ออีก 1 ปี จากผลกระทบ COVID-19
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วานนี้ (3/4/64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยเยียวยานักศึกษาจากผลกระทบของ COVID-19 อีก 1 ปีการศึกษา ทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติม ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ ยืนยันต้องไม่มีผู้ต้องลาออกจากปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้เกิดผลกระทบทั่วโลกโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมาตรการเยียวยานักศึกษาผู้ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการระบาดยังมีอีกต่อเนื่องแม้จะมีการเริ่มใช้วัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม 

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ยังคงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2564 อีก 1 ปีการศึกษา ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนและการประสานงานกับคณะต่างๆ และวิทยาเขตทั้ง 5 วิทยาเขตแล้ว จึงได้นำแนวทางการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเข้าสู่ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดมาตรการช่วยเหลือต่อไป

หลังจากการนำเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางดังกล่าวโดยเป็นความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ภายใต้หลักการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ว่าต้องไม่มีผู้ต้องลาออกจากการศึกษาเพราะปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์

ภายใต้มาตรการดังกล่าว จะมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สําหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไปและทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน มีการลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกคน ทั้งลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 จากอัตราปกติ ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ต้องการความช่วยเหลือให้นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล ด้านกิจการนักศึกษา

 นอกจากนั้น ยังจัดบริการและสวัสดิการ โดยให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน มีสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจําเป็นเร่งด่วน และมีสวัสดิการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่วนนักศึกษาได้รับผลกระทบอื่นๆ และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อคณะหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง