หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | จังหวัดสงขลาประกาศ! ลดจังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางเข้ามายังพื้นที่ของสงขลา
4 มีนาคม 2564 | 9,437
สงขลา | จังหวัดสงขลาประกาศ! ลดจังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางเข้ามายังพื้นที่ของสงขลา
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วันนี้(4/3/64) ทางจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 4/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด  จังหวัดสงขลาลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อมาปรากฏว่าการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ดีขึ้นจึงควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่างในพื้นที่ดังกล่าวตามอำนาจ  ตามมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 34 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 18)  ลงวันที่ 29 มกราคม 2554 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.  2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2556 ข้อ 61 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในคราวประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดสงขลา  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) สำหรับบุคคลที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 และออกคำสั่งต่อไปนี้ให้ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลาต้องดำเนินการดังนี้

1. ในกรณี  ผู้เดินทางที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดตากจังหวัดนครปฐมให้ดำเนินการดังนี้

1.1 รายงานและรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยเร็ว  คุณมาถึงจังหวัดสงขลา

1.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http // arrivalsongkhla.care / หรือสแกน QRCode "SONGKHLACARE" เพื่อแสดงตัวตนเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

1.3 เพื่อกักกันตัวเองใน  home (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน  มาตรการ DMHTT:“ การรักษาระยะห่าง”“ การสวมผ้าหรือมาส์กหน้า”“ การล้างมือ”“ การวัดอุณหภูมิร่างกาย” และ“ การติดตั้งและการดูแลรักษา” 

2. กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสงครามให้ดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีเดินทางกลับจังหวัดสงขลาต้องรายงานต่อสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ / อาสาสมัคร.  ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนจะต้องดาวน์โหลดแอป "หมอจะนะ" เพื่อแสดงตนเมื่อเจ้าหน้าที่ถูกเรียกให้ดูแลตนเองหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นและงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเป็นระยะเวลาหนึ่ง  14 วัน (Self Quarantine) และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.2 กรณีเดินทางไปจังหวัดสงขลาเพื่อทำงานทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอื่นใดและเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักอื่นใดที่คล้ายกับโรงแรมโปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอจะนะ"  และลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http: // arrivalsongkhla, care / หรือสแกน QR Code "SONGKHLA CARE" เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจการเข้าพักโดยแจ้งวัตถุประสงค์เวลาสถานที่ทำงานติดต่อธุรกิจหรือทำ  ธุรกิจและใส่เวลาในการไปและกลับจากทุกที่ที่จะไปหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก 

3. กรณีเป็นผู้เดินทางที่มาจากข้อ 1 ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 กรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าในพื้นที่จังหวัดไม่เกิน 48 ชั่วโมงเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยง  และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่จำเป็นต้องอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 48 ชั่วโมงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพิ่มเติม

3.2 กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา  ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามข้อ 1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงและส่งกลับจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ระยะเวลา 48 ชั่วโมงแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพิ่มเติมหรือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา Work Fom Home 

3.3 กรณีบุคคลที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือธุระเร่งด่วนต้องออกใบรับรอง  ผลการทดสอบการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2o19 (COMID-19) ซึ่งมีผลการทดสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจให้กลับโดยเร็วที่สุด  ปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือรายงานข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออันเป็นอุปสรรคต่อการตรวจการควบคุมและควบคุมโรคส่งผลให้โรคแพร่กระจายและไม่ยอมรับการกักกันตามระยะเวลาที่กำหนดและในสถานที่ที่กำหนดหากการกักกันอยู่ในขอบเขตของการกัก 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.  2554 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการในกรณี ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง