หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง"
17 กรกฎาคม 2563 | 2,471
สงขลา | เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง"
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

ปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก แต่ตลอดแนวรอบทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงและสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานใสกลิ้งหัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอระโนด จังหวัดสงขลากับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง หรือใช้แพขนานยนต์ ซึ่งมีความล่าช้า

จากปัญหาดังกล่าวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงและอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาได้เรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งหากก่อสร้างสะพานดังกล่าวเสร็จจะสามารถลดระยะการเดินทางใต้มากกว่า 50 กิโลเมตรลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมงและยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางมายัง จังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก อีกทั้งสอดรับโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด ร่วมกับ บริษัท สแปน จำกัด และ บริษัท พรีดีเวลลอปเมนท์คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 360 วัน 

ล่าสุด สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทมีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดำเนินงานสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้ข้อมูล การดำเนินโครงการและแสดงข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

จึงเห็นควรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการพื้นที่ศึกษาลักษณะโครงการแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานศึกษา ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ ที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทจึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียด ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปโดยได้กำหนดให้มีการประชุมจำนวน 2 เวที คือเวทีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเวทีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบค เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง