หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศ! มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ เข้า - ออก เขตพื้นที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
28 มิถุนายน 2563 | 2,342
สงขลา | ประกาศ! มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ เข้า - ออก เขตพื้นที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ประกันไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายไม่จบ
คลินิกศัลยกรรม

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และได้ประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้มาตรการต่าง ๆ ที่บัญญัติในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง นั้น 

ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาสและจังหวัดสงขลาปรากฏมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามทั้งไม้ท่อนซุงและไม้แปรรูปส่งออกจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2550  เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2448 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศดังนี้ 

1. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยเด็ดขาด 

2. สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้วต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามเข้า-ออกในเขตพื้นที่กับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลาหรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  2  ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง